Jdi na obsah Jdi na menu
 


Období základního výcviku

4. 9. 2007

Období základního výcviku

Období základního výcviku

Nesprávný postup při výcviku, spěch a násilné zacházení s koněm vyvolávají stresové stavy. Proto je základní výcvik dalším stresovým obdobím, kterým musí kůň projít.
Podmínkou úspěšného výcviku je dostatečná znalost psychologie koně, jeho návyků, instinktů a dodržování fyziologických princincipů výcviku a tréninku. Fyziologické zásady tréninku jsou všeobecně známy: systematičnost, odbornost, rytmičnost, opakování, střídání výcvikové práce různého obsahu, zaměření či zatížení, správná volba prostředí a individuální postup, tj. přizpůsobení výcviku temperamentu, charakteru, věku, kondici a zdravotnímu stavu koně.
Při výcviku probíhají složité reflexy, které nazýváme instinkty. Z celé řady instinktů jsou pro výcvik koně nejdůležitější: stádový, obranný a potravní. Stádový instink bývá provázen strachem. Navenek se projevuje zvýšenou nervozitou, ržáním "po koních", neposlušností až neovladatelností popř. útěkem za ostatními koňmi. Je tomu tak vždy, když bez systematického výcviku po koni požadujeme, aby opustil ostatní koně, nebo jestliže se mu druhý kůň nebo houf koní vzdaluje. Správným postupem výcviku se stádový pud zeslabuje. Obranný instinkt souvisí se snahou o sebezáchovu, obdobně jako instinkt potravový. O tom, jak se projevuje obrana jsem se již zmínila v předchozích částích tohoto textu. Potravové podněty použité ve výcviku ve správnou chvíli utlumí strachové reakce, usnadní a urychlí vytvoření podmíněných reflexů a pohybových návyků. Podání kostky cukru nebo kousku mrkve je nepodmíněný potravový podnět, který vyvolává potravní nepodmíněný reflex, jenž slouží k upřesnění návyku požadovaných cviků a posiluje důvěru koně k jezdci či ošetřovateli. Odměna za dobrý výkon má být důsledně uskutečňována. Odměnou může být pohlazení, které kůň přijímá jako příjemný dotek, laskavý hlas nebo po správně provedeném cvik či výkonu oddech v kroku, při vedení koně dlouhými otěžemi. Koni tak dovolíme, aby uvolnil svaly vykonávající pohyb. S uvolněním svalů je spojeno i uvolnění nervové. V období intenzívního výcviku je odměnou pro koně rovněž odpočinek. Správně zvolený odpočinek je v určitých úsecích přípravy, kdy dochází k nahromadění únavy nejprve fyzické a pak psychické, nezřídka důležitější než nepřetržitě pokračující výcvik či trénink.
Při výcviku nebo tréninku koně pro jakékoli sportovní nebo pracovní využití má velmi důležitou úlohu paměť. Uchování určitých podnětů, vjemů a cviků v paměti koně záleží na pravidelném opakování těchto podnětů a na časovém sledu cvičení, jak ukazuje tento příklad:
Při pokusném sledování paměti koní byl stejný podněm opakován ve třech po sobě jdoucích dnech vždy osmkrát, ve druhém pokuse v šesti výcvikových dnech vždy čtyřikrát a konečně ve třetím pokuse ve dvanácti výcvikových dnech vždy dvakrát. To znamená, že ve všech uvedených pokusech byl stejný podnět opakován 24krát. Největší počet správných reakcí byl pak zjištěn po pokuse, ve kterém bylo opakování rozvrženo do dvanácti výcvikových dnů.
Toto pozorování má značný význam pro výcvik koní určených pro drezurní a skokové soutěže, i pro trénink koní na steeplechase a cross country.
Při nácviku současně působíme na sluch (mlasknutí) při pobídce holeněmi apod., dále na dotykové receptory kůže i působením hmotnosti jezdce. Jakmile se kůň naučí požadovanému cviku, odpadnou zbytečné pomůcky. Dbáme, aby při výcviku nových prvků nebyl kůň unaven, popř. utlumen stereotypním průběhem výcviku. Po přech až čtyřech dnech přestávky pokračujeme ve výcviku dalších nových prvků. Zapamatování správného cviku posilujeme oměnou.
Při výcviku a tréninku se snažíme, aby si kůň zapamatoval správně vykonané požadované cviky. Špatné reakce a omyly jsou však vlastností každého živého tvora. Musíme proto současně dbát na to, aby kůň chybné výkony nebo špatné zkušenosti zapomněl. Kůň musí zapomenou špatně naučený cvik a novému cviku se učit od začátku. Tento psychologický princip je však mnohým jezdcům neznámý. Domnívají se, že mohou špatný návyk nebo neprávně naučený cvik odnaučit násilím nebo hrubým zacházením s koněm. Je znám případ, kdy mladý kůň viditelně se bojící člověka shodil několik jezdců za sebou. Za trest ho honili čtyři muži s biči na lonži. Výsledek byl ten, že se k němu nikdo nesměl přiblížit, aniž by riskoval těžké zranění. Z toho vyplývá, že cvičitel v průběhu výcviku nesí přihlížet pouze k fyziologické stránce, nýbrž musí brát zřetel i na psychický stav, chápavost a charakter koně.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář